Izjava o privatnosti

OPĆE INFORMACIJE

Društvo Mondo INC Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/a, OIB: 11886178779 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte: zorislav@klasiktv.com

Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.klasiktv.com (dalje u tekstu: Stranica).

Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na Stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke posjetitelja Stranice i primatelja Newslettera (dalje u tekstu: Ispitanik) temeljem sljedećih načela zaštite osobnih podataka:

Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom te omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;

Ograničenost svrhe – Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;

Smanjenje količine podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti Voditelja obrade odmah ili u najkraćem roku;

Ograničenje pohrane podataka – Društvo osobne podatke ispitanika pohranjuje onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga briše iz svih evidencija, odnosno  u odnosu na iste primjenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;

Cjelovitost i povjerljivost – Društvo osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;

Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;

Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;

Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;

S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;

Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke; te

Da li Voditelj obrade i zašto prenosi Vaše osobne podatke izvan Europske Unije.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE VODITELJ OBRADE PRIKUPLJA I OBRAĐUJE

Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.

Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u odnosu na Ispitanika uključuju:

osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime;

podaci za kontakt: e- mail adresa;

tehničke podatke (broj posjeta Ispitanika Stranici, ili primitak i korištenje materijala i komunikacija koje Društvo šalje Ispitanicima elektroničkim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies);

i druge podatke o Ispitanicima koje Ispitanici možda pruže Voditelju obrade (npr. obraćanjem Voditelju obrade putem e-mail poruka, telefona i sl.).

Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Društvo prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

prijavom Ispitanika na newsletter na Stranici Društva;

kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom, uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva i komunikaciju putem Stranice i e-maila;

za vrijeme praćenja Stranice Voditelja obrade, uključujući stranice i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;

kao dio poslovnih procesa Društva s poslovnim partnerima.

Kada Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja je ispitaniku navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.

SVRHA I RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Ispitanika, čini to kako bi:

ispunio svoje obveze iz ugovora s poslovnim partnerima Društva;- radi ponude usluga Društva i/ili njegovih povezanih osoba na tržištu, uključujući slanje publikacija i newslettera Ispitanicima;

radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe stranice;

učinio dostupnim podatke koje je Ispitanik zatražio.

A. IZVRŠAVANJE UGOVORA

Voditelj obrade kao pružatelj usluga svojim poslovnim partnerima, prikuplja o Ispitanicima sljedeće osobne podatke: ime, prezime i e-mail adresu.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje sporova s poslovnim partnerima.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da će Voditelj obrade morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Osobe s kojima dijelimo osobne podatke Ispitanika.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu biti će u potpunosti izbrisani iz svih sustava pohrane Voditelja obrade i njegovih izvršitelja obrade (ako postoje) najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka poslovnog odnosa između Društva i poslovnog partnera, odnosno kasnije ukoliko je posebnim zakonom propisana obveza Voditelja obrade za čuvanjem navedenih podataka.

B. MARKETING TE RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE USLUGA DRUŠTVA

Osobne podatke koji su dostavljeni Voditelju obrade od strane Ispitanika (ime, prezime i e-mail adresa) Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

Čita li Ispitanik e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem privitaka u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);

Otvara li Ispitanik web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;

Posjećuje li Ispitanik i kako posjećuje Stranicu nakon što otvori poveznice koje mu je Društvo dostavilo. Ovo se radi korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na uređaj Ispitanika koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite obavijesti o korištenju kolačića unutar ove izjave o privatnosti.

Navedene podatke Ispitanika Voditelj obrade koristi i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva, a u svrhu promocije Društva.

Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere ili e-mail obavijesti o uslugama Društva, možete se odjaviti u bilo koje doba slanjem e-maila na: marketing@klasiktv.com.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se trajno odnosno do obavijesti Ispitanika iz prethodnog stavka.

OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke Ispitanika na temelju sljedećih osnova:

izričite privole Ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obavijesti o uslugama Društva;

izvršavanje ugovora o pružanju usluga Društva ili drugog ugovora sklopljenog između   Društva i njegovih poslovnih partnera;

legitimni interes Voditelja obrade i to za: dijeljenje osobnih podataka s trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti.

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

Društvo može dijeliti osobne podatke Ispitanika s trećim osobama – poslovnim partnerima Voditelja obrade u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade.

Društvo može koristiti usluge drugih dobavljača za potrebe analize uspješnosti newslettera kao što su Google, Facebook, MailChimp koji mogu zabilježiti vašu e-mail adresu prilikom korištenja prema uvjetima korištenja njihovih usluga. Društvo ne dijeli e-mail adresu Ispitanika s navedenim dobavljačima.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da osobni podaci Ispitanika budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako je Ispitanik dao svoju izričitu privolu u tu svrhu.

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitilo Vaše osobne podatke.

U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.

Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe kojima je to nužno za izvršenje poslova njihova radnog mjesta. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

PRAVA ISPITANIKA

Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade ili putem e-mail adrese: info@klasiktv.com. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.

Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: zorislav@klasiktv.com kako bismo ažurirali Vaše podatke.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na ograničenje obrade

Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;

ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;

ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili

ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i

ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt: e-mail adresa: zorislav@klasiktv.com.

Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA I UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Ukoliko obavijestite Društvo kako ne želite više primati marketinške poruke, newslettere, ili e-mail obavijesti o uslugama Društva nećete više primati naše marketinške poruke, newslettere niti e-mail obavijesti o uslugama Društva.

Privolu koju ste dali Društvu za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja ili slanjem e-maila na e-mail adresu zorislav@klasiktv.com.

OBAVIJEST O KORIŠTENJU KOLAČIĆA (TZV. COOKIES)

Obavještavamo Vas kako Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies).

Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcioniranje stranice te bez kojih nije moguće pristupiti stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih stranice ne bi ispravno funkcionirala. Međutim, navedeni kolačići ne pohranjuju nikakve osobne podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad stranice.

Na stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su google analytics, facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene osobne podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira Društvo.  Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na stranici su: Facebook i Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti.

Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaše računalo samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki unutar vašeg internet preglednika, isključiti ili izbrisati.

Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj. Kolačići trećih strana koji se koriste na stranici su: Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti, te Facebook pixel.

Kako biste postavili Vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).

Napominjemo da se određene funkcionalnosti stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika. Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku svog internet preglednika. Svoju privolu za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku preglednika.

Vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka.

Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na osobne podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

www.klasiktv.com

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu obavijest, molimo vas kontaktirajte nas na zorislav@klasiktv.com.

adresa

Banjavčićeva 22
10000 Zagreb, Hrvatska

Email
DIREKTOR

Radomir Petrović

UredniK programa

Igor Tomljanović
igor@klasiktv.com

KLASIK

TVC Hungary kft.
VAT: HU25053658

NADLEŽNO TELO

Trgovački sud u Zagrebu